ANUNŢ privind selecţia membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici ­Arad conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD, în calitate de autoritate publică tutelară pentru Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, organizează selecţia membrilor Consiliului de Administraţie ai Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad.

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I - selecţia dosarelor candidaţilor. Etapa a lI-a - interviu pentru candidaţii declaraţi "admişi" după etapa I.

Condiţii obligatorii de participare:
1. Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. Experienţă în îmbunătăţirea performanţei regiilor autonome sau societăţilor comerciale pe care le-a administrat sau condus, conf. art.5 alin. (2) lit.c) din O .U.G. nr.109/2011. Pentru reprezentantul autorităţii publice tutelare experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societăţi ori regii autonome, cont. art.5 alin. (2) lit.b) din O.U.G.
nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare.
3. Cunoaşterea limbii române: scris, citit, vorbit;
4. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. Respectarea prevederilor art. 6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarul de participare va conţine în mod obligatoriu:
1. Curriculum Vitae - model european cont. H.G. nr. 1021/2004;
2. Copie act de identitate;
3. Copie documente care atestă pregătirea profesională şi vechimea;
4. Documente care atestă experienţa în administrarea/managementul regiilor autonome/societăţilor comerciale, al altor entităţi din sectorul public sau privat (Carte de muncă sau Adeverinţă, după caz);
5. Cazier judiciar;
6. Cazier fiscal;
7. Adeverinţa medicală (eliberată de către medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate);
8. Declaraţie pe proprie răspundere dată în cont. cu prev. art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de administrator într-o societate comercială pe
acţiuni, cont. prev. Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare (Declaraţia se obţine şi se completează la depunerea dosarului);
9. Declaraţie pe propria răspundere dacă optează sau nu pentru postul de reprezentant al autorităţii publice tutelare.

Criterii de evaluare/selecţie:
1. Competenţe specifice sectorului de activitate;
2. Competenţe profesionale de importanţă strategică;
3. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă;
4. Competenţe sociale şi personale;
5. Alinierea cu Scrisoarea de Aşteptări a autorităţii publice tutelare;
6. Trăsături;
7. Condiţii prescriptive şi proscriptive;
Criteriile detaliate se regăsesc pe site-ul vww.cjarad.ro la Informaţii utile/Guvernanţă corporativă/Regii/Selecţia Membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad/Matricea Consiliului de Administraţie.

Bibliografie: O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privirid guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi Legea nr.1 5/1990 privind reorganizarea unităţilor ecor1omice dP- stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarele pentru candidatură se prezintă la Ser1iciul Gestiune Hesurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad, str. C.Coposu, nr. 22 cu documentele în copie şi original pentru conformitate. Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon 0357-731182 sau 0357-731214.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 06.07.2021, ora 16.00.

Declaraţia de intenţie a candidatului va fi solicitată .ulterior doar candidaţilor confirmaţi pe lista scurtă. Prin transmiterea dosarului, candidaţii îşi dau acordul implicit c3 datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de selecţie.