ANUNŢ privind selecţia unui membru în Consiliul de Administraţie al R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD, în calitate de autoritate publică tutelară pentru R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad., organizează concurs pentru selecţia unui membru în Consiliului de Administraţie al R.A. Adminstrația Zonei Libere Curtici-Arad.
Procedura de selecţie cuprinde următoarele etape succesive: Etapa I – selecţia dosarelor candidaţilor. Etapa a II-a – interviu  pentru candidaţii declaraţi “admişi” (lista scurtă) după etapa I.
Condiţii obligatorii de participare:
1.    Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2.    Experienţă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăţi, inclusiv societăţi din sectorul privat, conf. art.5 alin. (2) lit.c) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare.
3.    Cunoaşterea limbii române: scris, citit, vorbit;
4.    Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5.    Respectarea prevederilor art. 6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă  întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare.
6.    Nu are calitatea de funcționar public.

Dosarul de participare va conţine în mod obligatoriu:
1.    Opis - 2 exemplare
2.    Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
3.    Copie act de identitate;
4.    Copie documente care atestă pregătirea profesională și vechimea;
5.    Documente care atestă experienţa în administrarea/managementul societăţilor comerciale/regiilor autonome, al altor entităţi din sectorul public sau privat (Carte de muncă sau Adeverinţă, după caz);
6.    Cazier judiciar;
7.    Cazier fiscal;
8.    Adeverinţa medicală (eliberată de către medicul de familie sau unităţile sanitare abilitate);
9.    Declaraţie pe proprie răspundere dată în conf. cu prev. art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale pentru dobândirea calităţii de administrator într-o societate comercială pe acţiuni, conf. prev. Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a prevederilor  O.U.G. nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare (Declaraţia se obţine şi se completează la depunerea dosarului);
10.    Declarație pe propria răspundere privind acordul ca datele personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare si selecție (Declaraţia se obţine şi se completează la depunerea dosarului);

Criterii de evaluare/selecţie:   
1.    Competenţe specifice sectorului de activitate;
2.    Competenţe profesionale de importanţă strategică;
3.    Cunoştinţe de Guvernanţă Corporativă;
4.    Competenţe sociale şi personale;
5.    Experiență pe plan local și internațional
6.    Alinierea cu Scrisoarea de Aşteptări a Autorității Publice Tutelare;
7.    Trăsături;
8.    Condiții prescriptive și proscriptive;

Criteriile detaliate se regăsesc pe site-ul www.cjarad.ro la Informații utile/Guvernanță corporativă.

Bibliografie: O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice şi Legea nr.31/1990 privind societățile.
Dosarele pentru candidatură se prezintă la Registratura Consiliului Județean Arad, str. C. Coposu, nr.22 cu documentele în copie şi original pentru conformitate. Informații suplimentare puteți obţine la numărul de telefon 0357-731182 sau 0357-731214.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 28.07.2022, ora 16.00.
Declarația de intenție a candidatului va fi solicitată ulterior doar candidaților confirmați pe lista scurtă.