ANUNȚ privind organizarea selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcţia de Director General al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad

Consiliul de Administraţie al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad anunţă organizarea selecţiei prealabile a candidaţilor pentru funcţia de Director General al R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad în .conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Selecţia se va organiza cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr.111/2016, la sediul R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad, din Arad, str. Iulian Grozescu nr. 5, jud. Arad.
Procedura de selecţie se va face cu respectarea etapelor cuprinse în planul de selecţie şi va consta în depunerea de către candidaţi a unui dosar de candidatură, a unei declaraţii de intenţie şi susţinerea unei probe - interviu de selecţie, după următorul calendar:
  Depunerea candidaturilor se va face până la data de - 11.05.2022, orele 14:00
  Selecția dosarelor se va face până în data de - 16.05.2022
  Comunicarea rezultatului selecției dosarelor – 16.05.2022
   Afișarea/comunicarea anunțului privind candidații din lista scurtă- 17.05.2022
   Publicarea Scrisorii de Așteptări pe site-ul societății- 17.05.2022
   Depunerea declarațiilor de intenție până în data de- 02.06.2022, ora 14:00
   Interviul de selecție a candidaților din lista scurtă în data de 07.06.2022
   Numirea directorului selectat- 15.06.2022
   Încheierea Contractului de mandat- 15.06.2022

Comisia de Selecţie va analiza documentele depuse, în vederea selectării candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la interviu. Rezultatele selectării dosarelor se afişează/comunică cu menţiunea admis sau respins, însoţită de motivul respingerii dosarului. Candidaţii declaraţi admişi, vor face parte din lista scurtă de maxim 5 candidaţi, în vederea numirii de către Consiliul de Administraţie. În cadrul interviului se testează abilităţile manageriale ale candidaţilor cu luarea în considerare a declaraţiei de intenţie, precum şi cunoştinţele din legislaţia specifică sectorului pentru care candidează conform bibliografiei.

Condiţii obligatorii:

·     cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând SEE;

·     studii superioare de lungă durată (licenţă + master după sistemul Bologna) şi master;

·    experienţă relevantă în activitateade conducere a unor întreprinderi publice, Regii Autonome, ori a unor societăţi profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice, sau a unor societăţi din sectorul privat;

·     limba română, scris, citit şi vorbit;

·     limba engleză - nivel avansat, minim B2;

·   experienţă în planificare, organizare, asigurarea managementului organizational în conducerea unor instituţii publice, elaborarea şi implementarea de strategii de dezvoltare, de atragere de investiţii, modernizare şi eficientizare a unor societăţi comerciale;

·     capacitate deplină de exerciţiu, stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;

·     nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;

·     nu aibă înscrieri în cazierul fiscal;

·    nu fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, cât și pentru infracţiunile prevăzute la art. 241 Cod Penal.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
      copie după actul de identitate;
      CV în format EuroPass, însoţit de documente care dovedesc toate susţinerile referitoare la studii, specializări, experienţă, poziții profesionale anterioare; cele care nu sunt astfel susţinute nu vor fi luate în considerare;
      copii după actele de studii;
      copii după documentele care atestă experienţa în administrarea/managementul regiilor  autonome/societăţilor comerciale, al altor entităţi din sectorul public sau privat (carte de muncă sau adeverinţă, după caz);
     declarația de intenție - se va depune până la data de 02.06.2022, orele 14:00, conform calendarului mai sus prezentat;
     cazier fiscal;
     cazier judiciar;
     declaraţie pe proprie răspundere în conformitate cu O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională (modelul declaraţiei se va descărca de pesite-ul R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad);
     declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a i se procesa datele personale în scopul exclusiv al procedurii de recrutare şi selecţie (modelul declaraţiei se va descărca de pe site-ul R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad);
     adeverinţă medicală valabilă, eliberată de către medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
     opis dosar înscriere în două exemplare;
     dosar plic. Dosarul va avea menţiunea "Candidatură selecţie funcţie de Director General „R.A. Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad", numele, prenumele, domiciliul şi numărul de telefon al candidatului”.

Copiile înscrisurilor depuse vor purta menţiunea "conform cu originalul" .

Bibliografie orientativă

1. O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

3. Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

5. O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

6. Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

7. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 59/2022

8. O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

9. Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare

10. Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.431/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind acordarea licenţelor de lucru şi a  permiselor de acces în zonele libere;

11. H.G. nr. 449/1999 privind înfiinţarea Zonei Libere Curtici-Arad;

12. H.G. nr. 1669/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru închirierea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ­ teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere;

13. H.G. nr. 1998/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a activităţilor/serviciilor publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere;

14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;

15. O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;