ANUNT privind selectia membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Curtici­ Arad, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL JUDETEAN ARAD, in calitate de autoritate publica tutelara pentru Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Curtici-Arad, organizeaza selectia membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Curtici-Arad.

Procedura de selectie cuprinde urmatoarele etape succesive: Etapa 1 - selectia dosarelor candidatilor. Etapa a 2-a - interviu pentru candidatii declarati "admisi" dupa etapa 1.

Conditii obligatorii de participare:
1.    Studii universitare finalizate, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
2.    Experienta in imbunatatirea performantei regiilor autonome sau societatilor comerciale pe care le-a administrat sau condus, conf. art.5 alin. (2) lit.c) din O.U.G. nr.109/2011. Pentru reprezentantul autoritatii publice tutelare experienta de cel putin 5 ani in domeniul de activitate al regiei autonome 9i/sau in activitatea de administrare de societati ori regii autonome, conf. art.5 alin. (2) lit.b) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
3.    Cunoasterea limbii romane: scris, citit, vorbit;
4.    Stare de sanatate corespunzatoare postului, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de catre medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
5.    Respectarea prevederilor art. 6 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarul de participare va contine in mod obligatoriu:
1.    Curriculum Vitae- model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
2.    Copie act de identitate;
3.    Copie documente care atesta pregatirea profesionala i vechimea;
4.    Documente care atesta experienta in administrarea/managementul regiilor autonome/societatilor comerciale, al altor entitati din sectorul public sau privat (Garte de munca sau Adeverinta, dupa caz);
5.    Cazier judiciar;
6.    Cazier fiscal;
7.    Adeverinta medicala (eliberata de catre medicul de familie sau unitatile sanitare abilitate);
8.    Declaratie pe proprie raspundere data in conf. cu prev. art. 326 Cod Penal, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor legale pentru dobandirea calitatii de administrator intr-o societate comerciala pe actiuni, conf. prev. Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare i a prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile i completarile ulterioare (Declaratia se obtine i se completeaza la depunerea dosarului);

Criterii de evaluare/selectie:
1.    Competente specifice sectorului de activitate;
2.    Competente profesionale de importanta strategica;
3.    Cunostinte de guvernanta corporativa;
4.    Competente sociale si personale;
5.    Alinierea cu Scrisoarea de Asteptari a autoritatii publice tutelare;
6.    Trasaturi;
7.    Conditii prescriptive si proscriptive;
 
Criteriile detaliate se regasesc pe site-ul www.cjarad.ro la lnformatii utile/Guvernanta corporativa/Selectia Membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Curtici-Arad/Matricea Consiliului de Administratie.

Bibliografie: O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a Intreprinderilor publice si Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dosarele pentru candidatura se prezinta la Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judetean Arad, str. C. Coposu, nr. 22 cu documentele in copie si original pentru conformitate. lnformatii suplimentare puteti obtine la numarul de telefon 0357-731182 sau 0357-731214.
Data limita pentru depunerea dosarelor: 12.08.2021, ora 16.00.

Declaratia de intentie a candidatului va fi solicitata ulterior doar candidatilor confirmati pe lista scurta. Prin transmiterea dosarului, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de selectie.