SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI privind Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad 2021-2025


Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 253/11.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

 

 

privind Consiliul de Administrație al

Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

 

1.      REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD FUNCŢIONEAZĂ.................................................................................. 3

2.        VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂŢII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD......................................................................................................... 7

3.         MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI ARAD................................................................................................................... 9

4.   POLITICA DE DIVIDENDE...................................................................................................... 12

5.   POLITICA DE INVESTIȚII........................................................................................................ 12

6.   COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

…..13

7.   CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE.................................................................. 14

8.   ETICĂ, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ............................................................. 14

9.     EVALUAREA MEDIULUI DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ REGIA, A RISCURILOR LA CARE ESTE EXPUSĂ ACEASTA          16

10.    AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA DE CHELTUIELI ȘI ALTE ASPECTE

ALE AFACERII.................................................................................................................... 19


Prezenta Scrisoare de Aşteptări este întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum şi prevederile cuprinse în

H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare ale acesteia. Ea constituie o sinteză a așteptărilor financiare și non financiare ale Consiliului Județean Arad în calitate de autoritate tutelară, și a politicilor fiscal-bugetare. Această scrisoare are rolul de a crea relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad.

Prezenta Scrisoare de Așteptări se referă la așteptările autorităţii publice tutelare a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad cu privire la implementarea Planului de Administrare al Regiei în perioada august 2021-2025. Prezentul document constituie:

       sinteză a așteptărilor financiare și nonfinanciare ale autorității publice tutelare,

       sinteză a strategiei de funcționare în sectorul în care Regia Autonomă Administrația

Zonei Libere Curtici-Arad activează,

       sinteză a politicilor fiscal-bugetare ale Regiei Autonome Administrația Zonei Libere

Curtici-Arad.

 

1.    REZUMATUL CONTEXTULUI STRATEGIC ÎN CARE REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI

LIBERE CURTICI-ARAD FUNCŢIONEAZĂ

Zonele libere reprezintă suprafețe din teritoriul vamal al unui stat național, exceptate de la regimul său vamal, unde nu se percep taxe vamale de import și unde se aplică o politică fiscală specială. Zonele libere iau naștere prin hotărâri de guvern și în țara noastră sunt, în ordinea cronologică a înființării: zona liberă Sulina aprilie 1993, zona liberă Constanța - Sud

   august 1993, extinsă cu zona liberă Basarabi în 1997, zona liberă Galați aprilie 1994, zona liberă Brăila iunie 1994, zona liberă Giurgiu 1996, zona liberă Curtici - Arad 1999.

Deciziile de înființare a zonelor libere în localitățile enumerate nu au fost întâmplătoare, ele au fost susținute de o serie de factori economici și sociali, pe care administrațiile locale i- au accentuat în solicitările lor de motivare. În linii generale, acești factori sunt:

      existența de terenuri vaste, care dispun, fie direct, fie în imediata vecinătate de rețele de transport și comunicații dense și bine reprezentate, care crează legături cu alte teritorii;

      rețele de agenți economici care pot dezvolta afaceri și pot valorifica rețelele de transport și comunicații existente;

      potențial semnificativ de forță de muncă calificată;

      avantajele, respectiv facilitățile vamale, fiscale și comerciale oferite (la data înființării) prin legislație.

Zona liberă Curtici – Arad, este cea mai recent înființată, în anul 1999. Cele 90 ha ale sale, se află în apropiere de Culoarul feroviar 4 (Berlin Istanbul/Salonic) și, mai mult, perimetrul 2 este situat în apropiere de Aeroportul Internațional Arad. 

O analiză SWOT asupra zonelor libere din România relevă următoarele aspecte:

 

Puncte tari

      amplasarea geografic strategică a celor șase zone libere, pe trasee comerciale importante, pe culoare de transport naval, fluvial, feroviar și rutier ce leagă Europa și celelalte continente;

      inițiativa înființării lor a beneficiat de o puternică dorință și susținere din partea autorităților locale și naționale, care le-au perceput ca pe niște poli de dezvoltare a zonelor în care funcționează ;

      activități economice diversificate, care să nu genereze concurență între ele; de exemplu, la Galați există un parc tehnologic, la Brăila un centru logistic și de producție;

      existența unor competențe distincte pe plan managerial, organizatoric, pregătirea personalului;

      infrastructură corespunzătoare.

Puncte slabe

      potențial și resurse materiale și umane

insuficient valorificate,

      înregistrarea unor încercări de a folosi avantajele oferite de aceste teritorii pentru fraudă și evaziune;

      lipsa de reacție sau viteza scăzută de reacție a autorităților și managementului la modificări produse în mediul intern sau extern, ceea ce a condus la părăsirea zonelor de către unii dintre operatori;

      informația publică nu este întotdeauna actualizată, site-urile conțin informații ce par vechi și uneori chiar contradictorii;

      activitățile din zonă ale operatorilor nu sunt bine puse în evidență, ceea ce poate crea confuzii despre intensitatea și actualitatea lor;

      atenție acordată problemelor curente, fără a fi disponibile public strategiile pe termen mediu și lung. 

Oportunități

      succesul din alte state, care au oferit șansa dezvoltării economice reale, poate fi un model de urmat;

      interesul manifestat din partea unor

companii din afara spațiului comunitar;

      costurile mai reduse oferite de țara noastră comparativ cu alte țări;

      posibilități de integrare verticală și de valorificare a resurselor naturale și a materiilor prime locale, precum și a infrastructurii locale;

      deși sunt concurente, pot încheia acorduri de parteneriat și colaborare avantajoase;

      curs valutar favorabil exportatorilor.

Riscuri

      concurența zonelor   libere   din   țări

nemembre ale Uniunii Europene

      concurența directă între ele;

      criza la nivel global și național;

      reglementări legislative care nu mai oferă niciun fel de avantaje fiscale sau alte privilegii, ceea ce duce la deteriorarea poziției competitive;

      avantajele fiscale sau vamale oferite de administrații nu s-au întors decât într-o proporție redusă către buget;

      legislația Uniunii Europene, care nu încurajează funcționarea lor, ci dimpotrivă ;

      schimbul demografic nefavorabil, migrația forței de muncă spre locuri de muncă mai bine plătite;

      insuficienta promovare internațională;

      instabilitatea politică;

 

 

 

Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad, i-a revenit un rol deosebit în ansamblul politicilor locale având ca obiectiv principal atragerea investitorilor străini dar şi români, în vederea dezvoltării de activității industriale şi stimulării exportului de produse prelucrate. În acest scop, au fost gândite şi implementate o serie de facilități menite să atragă şi să sprijine agenții economici care au înțeles potențialul înființării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Curtici-Arad, existența sa având un impact major în creșterea resurselor financiare bugetare locale, precum şi în respectarea anumitor angajamente asumate de România.

În actualul context regional este de importanță vitală dezvoltarea durabilă a Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad, în condițiile în care procesele de integrare şi liberalizare a migrării forței de munca, a capitalurilor, a bunurilor şi serviciilor în cadrul Uniunii Europene, ca şi procesele de globalizare şi dezvoltare a fluxurilor financiare, reduc semnificativ decalajele de spațiu şi timp dintre diverse piețe si conduc la accentuarea concurenței dintre operatorii economici echivalenți din piața europeană.

 

2.     VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂŢII PUBLICE TUTELARE CU PRIVIRE LA MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD.

Consiliul Județean Arad exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de Autoritate Publică Tutelară.

Obiectivul principal este de a menţine pe termen lung această poziţie şi de a maximiza valoarea economică şi patrimonială a Regiei.


Regia are ca obiectiv principal atragerea investitorilor străini dar şi români, în vederea dezvoltării de activități industriale şi al stimulării exportului de produse prelucrate. În acest sens au fost gândite şi implementate o serie de facilități menite să atragă şi sprijine agenții economici care au înțeles potențialul înființării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Curtici-Arad.

Autoritatea publică tutelară propune abordarea unui aranjament strategic general care asigure:

-                               Consolidarea şi creșterea rezultatelor economico-financiare obținute în urma rolului său încredințat în cadrul politicilor guvernamentale şi conform cadrului legislativ în vigoare;

-                               Valorificarea la maximum de potențial şi eficiență a oportunităților oferite de mediul extern şi intern;

-                               Dezvoltarea sa organizațională, a resurselor, capacităților şi abilităților tehnice şi umane necesare pentru a face față amenințărilor mediului extern şi care pot periclita demersurile sale de realizare a viziunii, misiunii şi obiectivelor sale strategice.

-                               Elaborarea, evaluarea, actualizarea şi remodelarea strategiilor şi proceselor interne în vederea creșterii nivelului de valorificare a competențelor existente, consolidării avantajelor competitive şi menținerii factorilor de influență pentru asigurarea rezultatelor pozitive pe termen lung.

Consiliul Județean Arad, în calitate de autoritate tutelară, stabilește pentru Regia Autonomă Administrația Zonei Libere Curtici-Arad următoarele obiective și priorități:

 

Obiectivele strategice

 

      Dezvoltarea sustenabilă a Regiei.

Obiective operaționale

 

      Modernizarea și dezvoltarea sustenabilă a infrastructurii și facilităților acordate agenților economici;

      Creșterea gradului de ocupare a activelor și terenurilor aflate în administrare;

      Eficientizarea organizațională și operațională.

Priorități pentru perioada 2021-2025

 

      Creșterea numărului de agenți economici care să opereze în Zona Liberă Curtici- Arad;

      Înscrierea pe un trend ascendent a cifrei de afaceri și profitului net;

      Adoptarea de politici pro active privind tarifele practicate;

      Prezentarea unui plan strategic fezabil de dezvoltare etapizată și care să ducă la creșterea vărsămintelor către bugetul Județului Arad din profitul net, dar fără a pune în pericol dezvoltarea sustenabilă a Regiei;

      Aplicarea consecventă a principiilor de guvernanță corporativă;


Misiune

 

Misiunea Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici-Arad este de a constitui un pol de dezvoltare a Județului Arad prin atragerea investitorilor străini dar şi români, în vederea dezvoltării de activități industriale şi al stimulării exportului de produse prelucrate, beneficiind de următoarele avantaje:

      Zona Liberă este concepută ca un perimetru în care bunurile non-europene sunt considerate ca fiind în afara teritoriului vamal al Uniunii Europene;

      Datoriile vamale sunt plătite doar în momentul în care bunurile sunt puse în liberă circulaţie;

      Staţionarea bunurilor în Zona Liberă este nelimitată în timp;

      Pentru bunurile care ulterior sunt exportate în afara spaţiului Uniunii Europene nu se plătesc taxe.


În acest sens, au fost gândite şi implementate o serie de facilităţi menite atragă şi sprijine agenţii economici care au înţeles potenţialul înfiinţării unei afaceri în perimetrul Zonei Libere Curtici-Arad.

 

3.    MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA REGIEI AUTONOME ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE

CURTICI-ARAD

 

Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad este persoană juridică română, având forma juridică de regie autonomă, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și s-a înființat prin H.G. nr. 449/1999.

Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad se încadrează în categoria de scop comercial, în conformitate cu art.11 lit. c Secțiunea 1 din capitolul II al Anexei 1C la

H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Regia exploatează:

I.   Domeniul public. Prin H.G. nr. 872/2004 Regia administrează terenurile care intră în perimetrul Zonei Libere Curtici-Arad și sunt bunuri proprietate publică a județului Arad.

II.    Domeniul privat al Regiei. Regia deține și exploatează bunuri proprietate privată a acesteia, dobândite în condițiile legii.

 

Activitatea principală a Regiei este dată de Cod CAEN 6832, administrarea imobilelor pe bază de comision.

În perimetrul Regiei pot fi desfășurate toate tipurile de activități permise de lege, în

funcție de nevoile economice ale investitorilor, respectiv :

-                               depozitarea, încărcarea, descărcarea, stivuirea şi rularea mărfurilor;

-                               ambalarea, asamblarea, condiționarea, dezmembrarea, etichetarea şi marcarea mărfurilor;

-                               producția;

-                               comercializarea mărfurilor;

-                               prestări de servicii de consultanță tehnică, economică şi juridică;

-                               transporturi şi expediții interne şi internaționale de mărfuri;

-                               servicii de telecomunicații, computerizare şi informatizare;

-                               comisionare vamală şi schimb valutar;

-                               închirierea clădirilor, platformelor, spațiilor de depozitare;

-                               realizarea de construcții şi obiective;

-                               operațiuni de bursă şi financiar-bancare.

 

 

Sediul social al Regiei este în municipiul Arad, Str. I. Grozescu, nr. 5, România. Zona Liberă Curtici - Arad este singura zonă liberă amplasată în vestul României, pe un coridor european, în apropierea a patru centre vamale.

Regia Autonomă Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad se întinde pe o suprafață de cca 90 ha și este formată din două platforme, o platformă amplasată în vecinătatea orașului Curtici, jud. Arad, între linia de cale ferată care asigură conexiunea cu Ungaria și drumul județean 792C Curtici-Dorobanți, și o platformă situată în partea de vest a municipiului Arad, adiacentă căii de rulare a Aeroportului Internațional Arad.

În conformitate cu prevederile art. 8 din O.U.G. nr.199/2000, aprobată prin Legea nr.402/2001, activitatea Regiei se desfăşoară pe bază de buget propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat de către autoritatea deliberativă Consiliul Județean Arad.

Valoarea patrimoniului public la 31 decembrie 2020 este de 572,444 lei, iar valoarea bunurilor din domeniul public al județului Arad aflate în administrare este de 37,205,174 lei. Consiliul Judeţean Arad exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de autoritate publică tutelară.

Cadrul legal în care Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Curtici Arad își desfășoară activitatea este:

      Legea nr. 84/1992, privind regimul zonelor libere în România, cu modificările și completările ulterioare

      Legea nr. 244/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

      Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare

      O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.111/2016

      H.G. nr. 449/1999, privind înființarea Zonei Libere Curtici Arad şi a Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Curtici Arad, cu modificările și completările ulterioare”

      H.G. nr. 872/2004 privind trecerea bunurilor aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad" din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Arad şi trecerea Regiei Autonome "Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub autoritatea Consiliului Judeţean Arad.

      Regulamentul de organizare și funcționare a Zonei Libere Curtici Arad.

      Regulamentul de acordare a licențelor de lucru.

      Regulamentul pentru accesul în Zona Liberă Curtici Arad.4.   POLITICA DE DIVIDENDE

 

Consiliul Județean Arad în calitate de autoritate publică tutelară, urmărește maximizarea pe termen lung a valorii Regiei, a valorii profitului și implicit a valorii vărsămintelor (dividendelor) cuvenite autorității publice tutelare.

Politica de dividende ține seama inclusiv de nevoia de dezvoltare a Regiei analizând propunerile Consiliului de administrație în ceea ce privește nevoia Regiei privind reinvestirea parțială a profitului.

 

5.   POLITICA DE INVESTIȚII

 

Autoritatea publică tutelară se așteaptă la realizarea unei politici de investiții adecvate, planul de investiții propus trebuie ducă la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în planul de administrare, precum și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

 

Planul de investiții va face parte din planul strategic de dezvoltare sustenabilă a Regiei și se fundamentează de către conducerea executivă pe baza unor analize de oportunitate, care asigure eficiența economică a acestor investiții, precum și potențialul câștig al autorității publice tutelare.

Autoritatea publică tutelară așteaptă ca programul de investiții al Regiei să fie în strânsă corelare cu necesitățile care derivă din asigurarea și menținerea infrastructurii și a facilităților acordate agenților economici dar și cu potențialul investițiilor de a genera venituri.

 

Planul de investiții va fi unul pe termen de minimum 5 ani, cu identificarea surselor de finanțare, și va fi prezentat spre aprobare autorității tutelare.

Ne așteptăm ca administratorii implementeze un sistem de analiză ex-post a investițiilor, prin care fie analizate toate investițiile peste un prag de semnificație.

 

6.            COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII

PUBLICE

 

Autoritatea publică tutelară se angajează la întărirea răspunderii strategice, la îmbunătățirea gestionării activelor Regiei. Aceste priorități sunt posibile prin îmbunătățirea comunicării bidirecționale între administratori și autoritatea publică tutelară, pentru a sprijini o înțelegere a așteptărilor autorității publice, a nivelurilor de responsabilitate și a alinierii cu prioritățile strategice ale Regiei.

În consecință este important ca ambele niveluri, consiliul de administrație și conducerea executivă, se țină reciproc informate cu privire la orice aspect cu impact material asupra Regiei, sau asupra intereselor autorității publice tutelare, inclusiv informații referitoare la riscurile cu privire la îndeplinirea planului de administrare.

Consiliul de administrație va redacta, transmite și publica rapoarte semestriale și anuale cu privire la activitatea Regiei și raportează lunar autorității publice tutelare modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și a Planului de Administrare. De asemenea se va asigura că orice date și informații de interes pentru autoritatea publică tutelară și solicitate de aceasta, sunt furnizate cu maximă diligență și se va asigura, prin contractul de mandat încheiat cu directorul societății, la fel va proceda și conducerea executivă a Regiei. 

Consiliul de administrație trebuie să colaboreze îndeaproape cu autoritatea publică tutelară, pentru a asigura informarea în timp util și o comunicare constantă cu privire la direcțiile strategice.

Consiliul de administrație va urmări lunar gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, și va informa Consiliul Județean Arad în cel mai scurt timp posibil, în cazul în care se constată o deviere față de ținte, abatere care în evaluarea Consiliului nu mai poate fi recuperată. Ne așteptăm ca administratorii să efectueze o cuantificare a riscurilor care ar duce la nerealizarea indicatorilor de performanță și să identifice măsurile de ameliorare a lor.


7.         CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR PRESTATE

 

Autoritatea publică tutelară este conștientă de importanța calității și siguranței serviciilor oferite de Regia Autonoma Administraţia Zonei Libere Curtici - Arad, de aceea ne așteptăm ca membrii Consiliului de administrație adopte principii referitoare la:

      Calitatea serviciilor;

      Asigurarea tuturor facilităților necesare desfășurării activității agenților economici la un nivel ridicat al calității și durabilității;

      Asigurarea cadrului necesar în ceea ce privește siguranța accesului, transportului și manipulării mărfurilor.

Recomandăm Consiliului de administrație, ca împreună cu conducerea executivă se asigure că le sunt furnizate informații în timp real cu privire la gradul de satisfacție al beneficiarilor.

 

8.         ETICA, INTEGRITATE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

 

Valorile și principiile pe care se fundamentează așteptările noastre în ceea ce privește comportamentul etic și profesional al organelor de conducere sunt: 

Profesionalismul - toate atribuțiile de serviciu care revin administratorilor și directorilor trebuie îndeplinite cu maximum de eficiență și eficacitate. Cunoașterea legislației specifice obiectului de activitate este o condiție esențială pentru respectarea acestui principiu.

Imparțialitatea și nediscriminarea – administratorii și directorii vor avea o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor funcției. Pentru luarea deciziilor administratorii și directorii trebuie dețină abilități profesionale corespunzătoare și necesare, astfel încât deciziile astfel luate să corespundă intereselor Regiei și se încadreze în dezideratele autorității tutelare.

Integritatea morală - administratorilor și directorilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau  material, sau abuzeze de funcția pe care o dețin.

Libertatea de gândire și exprimare - administratorii și directorii pot să-și exprime și să-și   fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

Onestitatea, cinstea și corectitudinea - administratorii și directorii vor respecta cu maximă seriozitate legile în vigoare.

Deschiderea și transparența - activitățile desfășurate de administratori și directori în exercitarea funcțiilor lor sunt publice și pot fi supuse monitorizării cetățenilor. Orice publicitate negativă asupra administratorilor și/sau directorilor se poate răsfrânge asupra Consiliului Județean Arad.

Confidențialitatea - administratorii și directorii trebuie garanteze păstrarea confidențialității informațiilor care nu sunt publice și care se află în posesia lor.

În cadrul Consiliului de administrație se vor constitui cel puțin următoarele comitete:

      Comitetul de nominalizare și remunerare

      Comitetul de audit

      Comitetul de investiții

Comitetul de investiții va avea ca principale atribuții:

 

-   Stabilirea unui plan de investiții pe termen mediu

-   Identificarea surselor de finanțare

-   Urmărirea executării planului de investiții

 

De asemenea, Consiliul de administrație și directorii se vor consulta cu auditorii interni și externi și vor menționa acest lucru în raportul administratorilor.

În ceea ce privește relația dintre Consiliul de administrație și directori, ne așteptăm ca prevederile O.U.G. nr. 109/2011 să fie respectate, astfel încât să se asigure o cooperare între cele două funcții dar și o supraveghere a funcției de management.

Consiliul de administrație al Regiei este responsabil şi pentru stabilirea şi revizuirea principiilor cadrului de administrare a activității şi a valorilor corporative, inclusiv a celor stabilite prin intermediul unui cod de etică și conduită.

Codul de etică definește idealurile, valorile si principiile pe care angajații le respectă și le aplică în activitatea desfășurată în cadrul Regiei. Codul de etică urmărește promovarea valorilor și principiilor etice în cadrul Regiei în vederea creșterii calității serviciilor oferite și a protejării reputației și are un rol educativ, de reglementare și de impunere a valorilor promovate.

Totodată, Consiliul de administrație al Regiei trebuie să asigure un cadru adecvat şi eficace aferent controlului intern care să includă funcțiile de administrare, de conformitate şi de audit intern, precum şi un cadru corespunzător privind raportarea financiară şi contabilă.

 

9.         EVALUAREA MEDIULUI DE AFACERI ÎN CARE OPEREAZĂ REGIA, A RISCURILOR LA

CARE ESTE EXPUSĂ ACEASTA

 

Mediul de afaceri arădean este compus în cea mai mare parte din întreprinderi active în

domeniul serviciilor, reprezentând 72% din întreprinderile care își au sediul în județul Arad.

Din punct de vedere al cifrei de afaceri, 59% este generată de întreprinderi active în industrie și construcții, deși cumulează doar 22 % din numărul întreprinderilor. Structura mediului de afaceri arădean, din punct de vedere al numărului de întreprinderi, este cea similară celei de la nivel național (6% -agricultură, 22%-industrie, 72% servicii).

Din analiza structurii mediului de afaceri reiese faptul sectorul servicii atrage cel mai mare număr de antreprenori , fiind urmat de sectorul industrie și sectorul construcții.

În ceea ce privește dispunerea mediului de afaceri în profil teritorial, cea mai mare parte a agenților economici, aproximativ 74%, sunt localizați în mediul urban, cei mai mulți fiind localizați în municipiul Arad.

La nivel național sunt 6 zone libere:

 

Zona liberă Sulina. R.A. Administrația Zonei Libere Sulina administrează o suprafață de 175,5117 ha, inclusă în intravilanul orașului, compusă dintr-un număr de 2 perimetre, amplasate atât în zona orașului, cât și în jurul bazinului maritim de tranzit. În perimetrul 1 si in zona amenajată a perimetrului 2, care au statut de zona liberă, sunt amplasate lucrări de infrastructură.

Zona liberă Constanța – Sud. Este poziționată în partea de Sud a portului Constanța, pe 134,6 ha care se împart în trei platforme. În 1997 a apărut zona liberă Basarabi, funcționând ca o sucursală a celei dintâi, dotată cu toată gama infrastructurilor de transport, mai puțin cel aerian. Aceasta este situată în Complexul Portuar Basarabi, pe Canalul Dunăre - Marea Neagră și cuprinde o suprafața de 10,7 ha teren (din care 7,6 ha teritorii portuare) și 0,7 ha acvatoriu.

Zona liberă Galați. Este așezată pe malul stâng al Dunării, la mila 80, în zona digului Bădălan, în partea estică a municipiului. Este foarte aproape de frontiera cu Moldova și Ucraina având acces direct la acestea, are deci contact și cu celelalte republici foste sovietice. Din cele 136,98 ha, 6,98 ha reprezintă suprafață portuară dotată cu toate instalațiile necesare.

Zona liberă Brăila. Port maritim, Brăila asigură legătura cu Marea Neagră și cu rutele maritime ale planetei. Cele 110,6 ha sunt grupate în trei minizone și patru perimetre amplasate de-a lungul Dunării, din zona portuară până în localitatea Vărsătura. Amplasamentul pe minizone nu este unic în România, la fel sunt poziționate și Sulina, Constanța și Galați. Există dotări pentru operare portuară corespunzătoare.

Zona liberă Giurgiu. Se întinde pe o suprafață de 160 ha. Ceea ce o distinge de zonele libere din România, este faptul are un profil preponderent industrial, aici funcționând încă de la înființarea sa unități de producție. În plus, o avantajează poziționarea la granița cu Bulgaria și existența podului peste Dunăre, care face legătura cu sudul continentului.

Prezentăm mai jos o comparație între rezultatele obținute de patru dintre cele șase zone libere, la nivelul anului 2019.

 

mii lei

 

Indicatori

Arad

Giurgiu

Galați

Brăila

Venituri totale

5.444

8.899

3.249

4.370

Cheltuieli totale

4.548

8.772

3.236

3.737

Venituri din exploatare

5.010

8.591

3.141

4.318

Cheltuieli din exploatare

4.269

8.414

3.142

3.717

Rezultat exploatare

742

177

(1)

601

Venituri financiare

433

308

107

52

 

Cheltuieli financiare

 

279

 

356

 

92

 

20

 

Rezultat financiar

 

154

 

(48)

 

15

 

32

 

Rezultat total

 

896

 

127

 

13

 

633

 

Profit net

 

616

 

96

 

-

 

532

 

Nr. Mediu personal

 

23

 

74

 

24

 

41

Productivitatea       muncii       (mii lei/persoană)

 

218

 

111

 

131

 

102

 

 

Riscuri

 

Posibile riscuri la care poate fi supusă Regia sunt:

 

       concurența zonelor libere din țări nemembre ale Uniunii Europene;

       concurența directă între ele;

       criza la nivel global și național;

       reglementări legislative care nu mai oferă niciun fel de avantaje fiscale sau alte privilegii, ceea ce duce la deteriorarea poziției competitive;

       avantajele fiscale sau vamale oferite de administrații nu s-au întors decât într-o proporție

redusă către buget;

       legislația Uniunii Europene, care nu încurajează funcționarea lor;

       schimbul demografic nefavorabil, migrația forței de muncă spre locuri de muncă mai bine plătite;

       insuficienta promovare internațională;

       instabilitatea politică.

Mediul Înconjurător 

Consiliul de administrație trebuie să fie preocupat și să stabilească un program pe termen mediu-lung în vederea asigurării conformității cu reglementările în domeniul protecției mediului înconjurător. Consiliul de administrație trebuie să acorde o atenție deosebită eficienței utilizării combustibililor și reducerii emisiilor de carbon.

 

Responsabilitate socială

Consiliul de administrație va acorda o importanță deosebită creării, menținerii și dezvoltării unei culturi a responsabilității sociale, bazate pe etică în afaceri, respect pentru drepturile clienților, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase față de mediu, corectitudine în relațiile de muncă, transparență față de autoritățile publice.

 

10.   AȘTEPTĂRI PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL, REDUCEREA DE CHELTUIELI ȘI

ALTE ASPECTE ALE AFACERII

 

Cheltuielile de capital

Așa cum s-a prezentat și la capitolul Politica de investiții, Consiliul de administrație trebuie realizeze o planificare pe termen lung a tuturor proiectelor de investiții astfel încât se asigure o dezvoltare durabilă și sustenabilă a Regiei.

Fluxul de numerar

Se va urmări menținerea unui flux monetar pozitiv care să asigure nevoile de numerar curente și protejarea Regiei de eventualele riscuri privind lichiditățile. Așteptarea Consiliului Județean Arad este aceea ca fluxul de numerar fie implementat ca instrument de management și să fie prezentat autorității tutelare, lunar, o dată cu indicatorii de performanță.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație

Sistemul de remunerare și stimulare a administratorilor și conducerii executive va fi de asemenea natură încât ducă la creșterea valorii Regiei. Remunerația administratorilor se va stabili de către autoritatea publică tutelară și va fi compusă dintr-o componentă fixă și o componentă variabilă în funcție de îndeplinirea tuturor indicatorilor de performanță.

Indicatori de performanță

Se recomandă ca următorii indicatori de performanță fie incluși în contractul de mandat:

      Creșterea anuală a cifrei de afaceri raportată la cifra de afaceri realizată în anul precedent;

      Creșterea gradului de ocupare a activelor și a terenurilor aflate în administrare;

      Creșterea rentabilității activelor.