Caiet de sarcini

 

Aprobat

Director general

Cristina Elena Bibarț

 

                                                                                                                       

NR. 6165/07.12.2018

 

 

 

CAIET DE SARCINI

 

RA ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD

 

 

 

 

« ACHIZIȚIONARE SERVICII DE PAZĂ PENTRU PLATFORMA CURTICI ȘI PLATFORMA AEROPORT DIN CADRUL ZONEI LIBERĂE CURTICI-ARAD»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       - Decembrie 2018-

 

 

 

 

1. Preambul

 

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului având ca obiect achizitionare servicii de pază pentru platormele Curtici și Aeroport din cadrul Zonei Libere Curtici-Arad și cuprinde ansamblul cerințelor pe baza cărora se înaintează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.

 

Serviciile care fac obiectul prezentei proceduri se achizitionează în scopul asigurării serviciilor de pază și supraveghere pentru punctele de lucru ale beneficiarului în conformitate cu prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată.

 

Caietul de sarcini conține specificatii tehnice care definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta asigurata in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, marcare, conditii pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau alte asemenea.

 

Cerințele impuse prin prezentul vor fi considerate minimale, în acest sens orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

 

Ofertarea de servicii care presupun asigurarea unor nivele calitative/cantitative inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini conduce la declararea neconformității ofertei cu aplicarea prevederilor art. 215, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

 

Propunerea tehnică va conţine detaliat referiri la modalitatea de îndeplinire a cerințelor din Caietul de sarcini, astfel toate ofertele vor releva cel puțin modul în care serviciile ofertate îndeplinesc specificațiile minimale din Caietul de sarcini.

 

Propunerile tehnice pentru serviciul ofertat va fi astfel prezentat încât acesta să permită Comisiei de evaluare să verifice corespondența cu cerințele cuprinse în Caietul de sarcini, respectiv să demonstreze conformitatea lor cu acesta.

 

Ofertanții vor preciza în oferta proprie toate mențiunile și informațiile solicitate prin Caietul de sarcini și documentația de atribuire referitoare la serviciul ofertat și condițiile impuse pentru executarea contractului ce se doreste a fi atribuit.

 

2. Informații generale privind autoritatea contractantă:

 

Autoritate contractanta: REGIA AUTONOMĂ ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE CURTICI-ARAD

 

Sediul social: Strada Iulian Grozescu nr. 5, localitatea Arad, judetul Arad, Romania, telefon: 0257 285458

 

3. Sursa de finanțare a contractelor: venituri proprii 

4. Procedura aplicată pentru achiziție: procedură proprie

 

5. Denumirea achiziției: servicii de pază și supraveghere

 

6. Clasificare CPV (rev. 2):

 

79713000-5  Servicii de pază

 

7. Obiectul contractului de prestări servicii. Conditii de executare

 

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze servicii pentru asigurarea pazei obiectivelor și bunurilor materiale precum și servicii de supraveghere în Zona Liberă Curtici-Arad - Platforma Aeroport situată în mun. Arad, Calea Bodrogului FN și Platforma Curtici situată în orașul Curtici, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, astfel:

 

7.1. PLATFORMA AEROPORT

 

7.1.1. Sediul: Mun. Arad Calea Bodrogului F.N. (langa Aeroport) Jud. Arad

7.1.2. Descrierea amplasării în zonă, suprafaţa acestuia, vecinătăţile şi distanţa până la unitatea de poliţie competentă teritorial.

Obiectivul Sediu Secundar RA Zona Libera Curtici Arad - Platforma Aeroport este amplasat in Mun. Arad Calea Bodrogului F.N. (langa Aeroport) Jud. Arad

Obiectivul are o suprafata de 15 ha.

Obiectivul se invecineaza: la Nord cu Aeroportul Arad

                                    la Vest intrarea in locatie

                                    la Sud cu teren privat

                                    la Est cu teren privat

Distanţa până la unitatea de poliţie competentă teritorial este de aproximativ 3 km.

7.1.3. Prezentarea căilor de acces pietonal, auto, căi ferate etc:  obectivul are o cale de acces pitonala si o cale de acces auto, ambele sunt amplasate pe latura de vest a obiectivului. Împrejmuirea obiectivului este facută cu gard de sarma zincata montata pe stalpi metalici in fundatie de beton continuă.

7.1.4. Dispozitivul de pază al obiectivului este format dintr-un post temporar, acoperit cu un agent de securitate,  după cum urmează:

Postul de pază este asigurat în mod temporar între orele 22:00-06:00 (de luni până vineri), fiind amplasat în zona de vest al obiectivului, acoperit cu un agent care efectuează serviciul în post fix în ture de 8 ore. În zilele de sâmbătă începând cu ora 14:00, până luni ora 06:00, postul de pază este asigurat în mod permanent cu un agent care efectuează serviciul în post fix.

 

7.1.5.  Totalul de ore prestate la obiectivul sus-menționat pentru o perioadă de un an: 4168 ore.

7.2. PLATFORMA CURTICI

 

7.2.1. Sediul: Loc. Curtici str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1 Jud. Arad

7.2.2. Descrierea amplasării în zonă, suprafaţa acestuia, vecinătăţile şi distanţa până la unitatea de poliţie competentă teritorial.

Obiectivul Sediul Social RA Zona Libera Curtici Arad Platforma Curtici este amplasat in Loc. Curtici str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1 Jud. Arad

Obiectivul se invecineaza: la Nord cu teren privat, la Vest teren privat, la Sud cu teren privat – intrarea in obiectiv, la Est cu gara CFR Curtici

Distanţa până la unitatea de poliţie a orasului Curitci este de aproximativ 3 km.

7.2.3. Prezentarea căilor de acces pietonal, auto, căi ferate etc.

Obectivul are o cale de acces pitonala si o cale de acces auto, ambele sunt amplasate pe latura de sud a obiectivului. Împrejmuirea obiectivului este facută cu gard de sarma zincata montata pe stalpi metalici in fundatie de beton continua.

7.2.4. Dispozitivul de pază al obiectivului este format dintr-un post temporar, acoperit cu un agent de securitate,  după cum urmează:

Postul de pază este asigurat în mod temporar între orele 22:00-07:00 (de luni până vineri), fiind amplasat în zona de vest al obiectivului, acoperit cu un agent care efectuează serviciul în post fix în ture de 9 ore. Începând de sâmbătă ora 22:00, până luni ora 07:00, postul de pază este asigurat în mod permanent cu un agent care efectuează serviciul în post fix.

 

7.2.5.  Totalul de ore prestate la obiectivul sus-menționat pentru o perioadă de un an: 4065 ore.

 

8. DURATA CONTRACTULUI

 

Durata contractului este de un an începând cu data de 01.01.2019 ora 22:00.

 

9. OBLIGAȚII MINIMALE OBLIGATORII SOLICITATE OFERTANȚILOR

 

9.1. Paza va fi asigurată de către societăți specializate în servicii de pază, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor, în condiții de maximă siguranță a acestora.

 

9.2. Societățile de pază trebuie să fie constituite și să funcționeze potrivit legislației în domeniu, în vigoare, avându-se în vedere faptul că prestarea serviciilor solicitate este rezervată unei anumite profesii în conformitate cu dispozițiile legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu toate modificările ulterioare.

 

9.3. Ofertanții vor deține și prezenta Licența pentru desfășurarea activităților de pază, eliberată de IGPR, conform legii nr. 333/2003, valabilă la data deschiderii ofertelor.

 

9.4. Organizarea, planificarea, conducerea, controlul și garantarea activității de pază de către personalul propriu al prestatorului de servicii.

 

9.5. Respectarea prevederilor legale a normelor de protecția muniii, PSI și protecția mediului.

 

9.6. Firma prestatoare trebuie să facă dovada unei stabilități financiare pe ultimii trei ani și trebuie să dispună de personal necesar și mijloace pentru dotarea posturilor.

 

10. OBLIGAȚII CONTRACTUALE

 

10.1. Obligații ale prestatorului:

10.1.1. Asigurarea personalului de pază cu atestat, dotat conform planului de pază și în conformitate cu programul solicitat de beneficiar;

10.1.2. Cunoașterea punctelor critice ale dispozitului de pază;

10.1.3. Intervenția în cazuri de necesitate, cu echipe specializate, în cel mai scurt timp și  informarea dacă este cazul, a organelor competente (poliție, salvare, pompieri);

10.1.4. Prestatorul se obligă să se asigure că personalul de pază este prezent la obiectiv și îți exercită în mod activ obligația de pază și supraveghere în condițiile stabilit prin contract.

10.1.5. Prestatorul răspunde în condițiile codului civil pentru pagubele cauzate beneficiarului din culpa dovedită a angajațiilor proprii.

10.1.6. Prestatorul va garanta că niciun agent de pază nu va părăsi postul și că nu se va afla sub influnța alcoolului sau stupefiantelor pe durata serviciului și nici nu va aduce în postul de pază băuturi alcoolice sau substanțe psihotrope.

 

OBSERVAȚIE: Părăsirea repetată de către agenții de pază a postului pe timpul serviciului de pază sau nerespectarea interdicțiilor privind băuturile alcoolice sau stupefiantele, precum și încălcarea repetată a consemnelor particulare sau generale constituie încălcare gravă a obligațiilor contractuale de către prestator și îndreptățește beneficiarul la denunțarea unilaterală și imediată a contractului, cu plata de daune interese.

 

10.1.7. Prestatorul se obligă să permită controlul reprezentaților desemnați ai beneficiarului asupra modului în care își desfășoară activitatea de pază cțt și la spațiile în care agenții își depozitează bunurile personale.

10.1.8. Prestatorul se obligă să nu aducă prejudicii spațiilor și echipamentelor primite în folosință pentru agenții de pază.

10.1.9. Să respecte condițiile impuse de legislația în vigoare privind paza obiectivelor, protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor precum și protecția mediului.

10.1.10. Respectarea Regulamentului privind accesul în Zona Liberă Curtici-Arad, astfel că prestatorul nu va permite accesul în Zona Liberă Curtici-Arad a persoanelor și autovehiculelor care nu posedă permise de acces valabile, în conformitate cu prevederile legii 84/1992, privind regimul zonelor libere.

10.1.11. Prestatorul va răspunde pentru orice pagubă pe care o produce ca urmare a prestării necorespunzătoare a serviciului și nerespectrea consemnelor postului. Evaluarea pagubelor se va face de către prestator ți beneficiar prin reprezentanții lor legali.

10.1.12. Instruirea personalului de pază revine prestatorului;

10.1.13. Pestatorul va suporta sancțiunile aplicate pentru culpa proprie, în urma controalelor organelor abilitate;

10.1.14. Garantarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

 

10.2. Obligațiile agentului de pază:

10.2.1. Să poarte uniforma convenită și să dețină echipamentul prevăzut în planul de pază;

10.2.2. Să asigure paza și apărarea tuturor bunurilor și valorilor din interiorul obiectivului;

10.2.3. Să permită accesul în obiectiv numai persoanelor sau autovehiculelor care dețin permis de acces valid;

10.2.4. Să păstreze secretul profesional asupra datelor și informațiilor despre care a luat  cunoștință cu ocazia îndeplinirii activităților de serviciu;

10.2.5. Să manifeste grijă în păstrarea și evidența bunurilor, mijloacelor și materialelor puse la dispoziția sa de către beneficiar, în scopul exercitării normale a serviciilor de pază;

10.2.6. Să înștiințeze de îndată beneficiarul și sefii ierarhici despre producerea oricărui eveniment în timpul exercitării serviciului și despre măsurile luate.

10.2.7. Să înștiințeze poliția despre faptele de natură să prejudicieze patrimoniul beneficiarului și să dea concursul la prinderea infractorilor și recuperarea bunurilor și valorilor;

10.2.8. În caz de avarii la instalațiile electrice, conducte sau rețeaua de utilități, să aducă de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente;

10.2.9. Să nu părăsească sub niciun motiv postul, decât în situațiile prevăzute în planul de pază;

10.2.10. Să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;

10.2.11. Să respecte regulile interne specifice obiectivului pe care îl păzește;

10.2.12 Să preia la începutul schimbului, respectiv să predea la sfârșitul schimbului postul de pază împreună cu toate bunurile aflate în obiectiv;

10.2.13. Să nu părăsească perimetrul postului și să nu întreprindă acțiuni fără legătură cu executarea serviciului;

 

10.3. Obligațiile beneficiarului

10.3.1. Să întocmească planul de pază și să obțină avizarea lui de către organele de poliție competente;

10.3.2. Să ia măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a sistemelor de închidere și sigilare la terminarea programului de lucru a spațiilor în care se păstrează valori;

10.3.3. În cazul producerii unui eveniment, să desemneze un reprezentant care să participe la cercetarea la fața locului împreună cu organele de poliție și reprezentantul prestatorului;

10.3.4. Să anunțe în timp util prestatorul asupra oricăror acțiuni sau activități ale beneficiarului ori organizate de terți în perimetrul obiectivelor încerdințate;

                                                                                                                        

11. PREZENTAREA OFERTEI

 

11.1. Prezentarea propunerii tehnice

 

Ofertanții vor face descrierea detaliată a serviciilor ce urmează a fi prestate și a personalului ce urmează a fi alocat pentru efectuarea prestațiilor. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor cu cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini. Astfel, ofertantul va face dovada îndeplinirii cerințelor prezentate la punctul 9 din prezentul caiet de sarcini.

Ofertanții vor prezenta lista cu dotarea tehnică necesară realizării serviciului de pază a obiectivului.

 

Ofertantii au obligatia de a analiza cu grijă Documentatia de atribuire si sa elaboreze oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor caietului de sarcini si a oricaror documente/informatii publicate de catre autoritatea contractantă pe site-ul propriu.

 

Se vor prezenta orice informatii considerate necesare pentru dovedirea conformitatii serviciilor ce urmeaza a fi prestate si a conditiilor concrete de executare a viitorului contract cu cerintele minimale impuse prin caietul de sarcini/documentatia de atribuire.

 

Se va depune de catre ofertanti in cadrul propunerii tehnice o declaratie pe propia răspundere care sa certifice ca acestia si-au insusit continutul Caietului de sarcini si ca vor respecta intocmai cerintele cuprinse in acesta pe parcursul executarii contractului.

 

Lipsa propunerii tehnice complete la data depunerii ofertelor conduce la declararea neconformitatii propunerii tehnice depuse/ofertei.

 

Lipsa oricaror documente precizate in Caietul de sarcini/lipsa documentelor si informatiilor din propunerea tehnica care certifică corespondența acesteia/conformitatea ei si a produsului cu cerintele Caietului de sarcini atrage sanctiunea declararii neconformitatii ofertei sub aspect tehnic.

 

Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.

 

Propunera tehnică va fi semnată electronic și va fi transmisă pe email la adresa [email protected] sau va fi depusă în plic sigilat la secretariatul AC până la data limită de depunere a ofertelor.

 

Prin depunerea ofertei se va considera ca ofertantul a obtinut toate informatiile considerate de el necesare in vederea elaborarii ofertei, referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta executarea contractului

 

In vederea aplicarii prevederilor cuprinse la art. 51, alin. 2 din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta solicita operatorilor economici participant sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 1 privind conditiile de munca si protectia muncii, cat si din domeniul mediului social. Cu privire la reglementarile privind protectia muncii se pot obtine informatii de la Inspectoratul Teritorial de Munca.

 

Ofertantii sunt obligati sa isi insuseasca toata documentatia de atribuire. Prin depunerea unei oferte, ofertantii accepta in prealabil conditiile care guverneaza viitorul contract, dupa cum sunt acestea prezentate in Documentatia de atribuire. Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija Documentatia de atribuire si sa elaboreze oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale. Ofertantii poarta exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a Documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei modificari/completari (in limitele permise de legislatia incidenta in materie) ale acesteia in timpul perioadei de depunere a ofertelor, precum si pentru obtinerea tuturor informatiilor necesare cu privire la orice fel de conditii si obligatii care pot afecta in vreun fel valoarea, conditiile sau natura ofertei sau executia contractului.

 

Ofertantii isi asuma raspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Ofertele care nu satisfac cerintele tehnice cuprinse in documentatia de atribuire sau cerintele minimale ale documentatiei tehnice sau ofertele care nu au fost depuse cu insusirea in tot si intocmai a cerintelor din prezenta documentatie vor fi declarate neconforme.

 

Mentiune: La data depunerii ofertei se va considera ca ofertantii au obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevazute si alte circumstante care pot influenta sau afecta oferta. Se considera ca ofertantii sunt satisfacuti si considera ca valoarea de contract ofertata este corecta si suficienta si este fundamentata cu datele, interpretarile, informatiile necesare si deplina intelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire mai sus.

 

Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta.

 

11.2. Prezentarea propunerii financiare

 

Elementul principal, al propunerii financiare este formularul de ofertă (Formular nr. 2 din sectiunea Formulare). Propunerea financiara va fi exprimata în lei, fara TVA

Se va completa formularul aferent (Formular nr. 2 din sectiunea Formulare) si se va depune în plic sigilat,  în fața comisiei de evaluare înainte de deschiderea ofertelor.

 

La întocmirea ofertei financiare, ofertantii vor lua în calcul toate cheltuielile necesare prestării serivciului (salarii, prime, sporuri, costuri de transport la sediul unitatii contractante, etc).

 

Pretul ofertat va include toate cheltuielile si comisioanele care vor fi angajate de catre prestator în vederea indeplinirii contractului.

 

Oferta care nu va contine, anexat Formularul nr. 2 – Formular de oferta sau nu va fi elaborata conform solicitarilor din Fisa de date a achizitieiva fi declarata inadmisibila.

 

NOTA:  Pentru documentele incluse in oferta, acolo unde se constata de catre comisia de evaluare anumite neclaritati si diferente intre valorile scrise in litere si cele scrise in cifre, comisia va solicita in scris lamuriri suplimentare, ofertantul avand obligatia de a raspnde in termenul-limita prevazut, in caz contrar oferta va fi inacceptabila in conformitate cu art. 137 din H.G. 395/2016. Nu se accepta oferte partiale sau alternative.

 

Prezentarea, in propunerea financiara, a unui pret superior valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila, in conformitate cu art. 137, alin. 2, lit e) din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

 

Un pret ofertat incadrat in situatiile prevazute de art. 210 din Legea nr. 98/2016, va fi considerat drept neobisnuit de scazut, operatorului economic/ofertantului revenindu-i in acest caz obligatia (la solicitarea autoritatii contractante) prezentarii de documente justificative necesare in vederea fundamentarii pretului astfel ofertat.

 

In cazul neindeplinirii corespunzatoare a acestei obligatii, oferta va fi respinsa ca inacceptabila inconformitate cu art. 137, alin. 2, lit. g din Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.

 

Oferta va avea caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate stabilita de autoritatea contractanta. 

 

12. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:

 

Ofertanții au obligația de a depune Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului -copie conforma cu originalul,semnata și ștampilată–valabil la momentul depunerii ofertei. (Din document trebuie sa rezulte faptul ca ofertantul are in obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care formeaza obiectul prezentei achizitii, adresa actuala, numele asociatilor, administratorilor, persoane imputernicite).

 

 

 

Responsabil achiziții publice

Director Comercial

Virgil Burchiu